Nasz newsletter 

Regulamin klubu Arkada

 1. Gośćmi klubu są studenci oraz absolwenci przebywająca na terenie klubu. Punkt ten nie dotyczy imprez zamkniętych.

 2. Osoby nietrzeźwe oraz po spożyciu narkotyków i środków odurzających na teren klubu nie są wpuszczane.

 3. Personel klubu zastrzega sobie prawo zażądania od osoby okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, sprawdzenia zawartości jego torebki, plecaka itp. oraz niewpuszczenia na teren klubu, bez podania przyczyny, osób uznanych za niepożądane.

 4. Zabrania się wnoszenia na teren klubu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wykrycie tego faktu stanowi podstawę zatrzymania osoby przez personel klubu oraz wezwania Policji.

 5. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych. Każdy towar niezakupiony w klubie podlega konfiskacie przez personel klubu.

 6. Gości klubu obowiązuje schludny strój. Osoby w strojach z emblematami klubów sportowych do klubu nie są wpuszczane.

 7. Wierzchnią odzież, parasole, duże torby i plecaki goście pozostawiają w szatni. Kierownictwo klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w  kieszeniach ubrań oraz torbach i plecakach przechowywanych w szatni oraz pozostawionych na terenie klubu.

 8. Osoby przebywające w klubie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu , a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym personelu kubu.

 9. Opuszczenie klubu podczas biletowanej imprezy wraz z ponownym wejściem jest możliwe tylko za zgodą i wiedzą personelu klubu.

 10. Za szkody materialne wyrządzone w klubie goście odpowiadają finansowo.

 11. Personel klubu zastrzega sobie prawo wyprowadzenia z klubu gościa, naruszającego regulamin klubu, ogólne zasady etyki, zagrażającego swemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych ludzi, niszczącego sprzęt należący do klubu nocnego lub nie wykonującego wskazówek prawnych personelu.

Wejście do klubu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu klubu.

Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do personelu klubu.